۱۳۸۸ دی ۱۳, یکشنبه

بهائیان، قربانیان بحران ایران

دستگیریهای گسترده بهائیان در تهران خبـر از خواب شومی میدهد که حکومت ایران برای برون رفت از بحرانهای اخیر دیده است. حکومت ایران گمان میکند که میتواند اقلیتی بیگناه را قربانی کند تا عده ای از دید او نافرمان را، بر جایشان نشاند.

بعد از اعتراضات روز عاشورا، حکومت ایران تبلیغات پردامنه و وسیعی را بر علیه بهائیان ترتیب داده است تا آنها را مسئول آنچه که بدروغ هتک حرمت امام حسین و روز عاشورا میخواند معرفی کند و بدین ترتیب راه رژیم برای آشتی با مردم را هموار نماید. رژیم ایران میخواهد وانمود کند که مردم از نظر حکومت بیگناهند و شایسته بخشش، و این دسیسه بهائیان بود که آنها را فریفت و به خیابان آورد. و بدینوسیله سناریوی قربانی کردن بهائیان در پای عروس فراری کلید میخورد تا با کمترین هزینه مردم عاصی را به خانه شوی بازگرداند. تنها هزینه این سناریو اعــدام چند بهائی است.

این درحالی است که اولا مدیران جامعه بهائی نزدیک به دو سال است که در بازداشت رژیم ایران هستند و نزدیک به یک سال است که دستور تعطیلی تمامی تشکیلات اجتماعی بهائی در ایران، از سوی مرکز جهانی بهائی، صادر شده است و ثانیا بهائیان بر اساس دستورات دینی خود از دخالت در سیاست ممنوع میباشند. بهائیان علیرغم احترام به طرز فکرهای مختلف و راه حلهایی که مردم ایران برای مشکل آزادی این سرزمین در نظر گرفته اند، راه حل خود را برای معضل آزادی دارند و در پای آن سی سال است که جان و مال و هزینه داده و میدهند.

مردم ایران خود میدانند که بخاطر آزادی و حقوق انسانی خود به خیابانها آمده‌اند. زنان و مردان این دیار نیک میدانند که چه می‌جویند و چه میخواهند، لذا سکوت در برابر این اقدامِ حکومت شایسته همت والا و وجدان آگاهشان نیست.

مردم ایران نباید که با سکوت در برابر این توطئه شوم وارد معامله‌ای کثیف با حکومت ایران شوند که برای همیشه شرافت و آزادگی مردمان این سرزمین را به زیر سوال برد.

مردم ایران به این آگاهی رسیده‌اند که در جواب حکومت بگویندما ایرانیان از هر دین و آئینی؛ زرتشتی، بهائی، مسیحی و مسلمان برادران و خواهران یکدیگریم و رژیم ایران با دامن زدن به تعصبات دینی نمیتواند ما را به جان یکدیگر اندازد»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر