۱۳۸۹ تیر ۲, چهارشنبه

به مناسبت انفجار در اصطبل رهبری

بعد از این بر وطن و بوم برش باید رید
به چنین مجلس و بر کر و فرش باید رید
اگر این مجلس احشام بود راس امور
از توک باش الی فرق ســـرش باید رید
گر ندارد ضرر ونفع به میهن مجلس
 بهر این ملک به نفع و ضـررش باید رید
لاریجانی که خود از زمره فیلسوفان است
از الف تا به ییٍ فلسفـــــــه‌اش باید رید
باهنر بین که چه از فرط زدن مدهوش است
تا که کیفور شود بر دهنــــــــــــش باید رید
این حرارت که به خود مهدی کوچک دارد
تا که خاموش شود بر شـررش باید رید
به حسینی نتوان کرد جســـــــــارت اما
 مستحبن به سر پر خطــــرش باید رید
پدر ملت ایران اگر این بی پدر است 
بر چنین ملـت و روح پدرش باید رید
                         آن که بگرفته از او تا کمر ایران گه
                به مکافات الی تا کمرش باید رید

۱ نظر: